11. Welt­meis­ter­schaft im Xiangqi
Xintai
Männer
End­stand nach neun Runden

1 Zhao XinXin Chi­na 7.5
2 Nguy­en Than­hBao Viet­nam 7
3 Mou Hai­Qin USA East 7
4 Zhao Guo­Rong Chi­na 7
5 Wu Gui­Lin Tai­pei 6.5
6 Wu Zong­Han Sin­g­a­po­re 6.5
7 LAI LyHuynh Viet­nam 6.5
8 Zhuang Hong­Ming Phil­ip­pi­ne 6
9 Li Jin­Hu­an Macao 6
10 Lu Jian­Chu West Malay­sia 6

23 Xue Zhong Ger­ma­ny 5
39 WENG Han Ming Ger­ma­ny 4.5
47 Ste­phan Brad­ler Ger­ma­ny 4.5
54 Andre­as Klein Ger­ma­ny 3.5
56 Rein­hard Knab Ger­ma­ny 3.5
58 Kars­ten Hof­farth Ger­ma­ny 3.5
60 Mar­kus Bren­ner Ger­ma­ny 3.5
61 Micha­el Näg­ler Ger­ma­ny 3.5
64 Micha­el Mey­er­sieck Ger­ma­ny 3.5

Frau­en
End­stand nach sie­ben Runden

1 You Ying­Qin Chi­na 6.5
2 NGO LAN HUONG Viet­nam 6
3 Gao YiPing Tai­pei 5.5

7 Wu Cai Fang Ger­ma­ny 3.5