En gans­ka väl­fört­jänt seger med tan­ke pÃ¥ att Ã…kesson end­ast släpp­te en remi pÃ¥ de sju ron­der­na, redan i den förs­ta ron­den dÃ¥ han möt­te tysken Ste­fan Kalhorn.

Abge­se­hen vom ein­zi­gen Remis gegen den spä­te­ren Tur­nier­sie­ger war mein Come­back in Mal­mö kei­ne beson­ders berühm­te Begebenheit.